Sprawozdania organizacji pozarządowej – najważniejsze informacje.

Podpisy

Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz
wszyscy członkowie zarządu.

Terminy

W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Dla takich organizacji terminy sprawozdawcze są następujące:
Sporządzenie
i podpisywanie sprawozdania
w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego;
dla sprawozdania za 2019 rok – do 31 marca 2020 r.
Zatwierdzenie sprawozdania w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2019 rok – do 30 czerwca 2020 r.
Przesłanie sprawozdania sprawozdanie wraz z uchwałą zatwierdzającą do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia;
dla sprawozdania za 2019 – do 10 lipca 2020 r.

zatwierdzanie
sprawozdań

Sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone. Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania dla organizacji, których rok obrotowy jest taki jak kalendarzowy, mija 30 czerwca. Kto zatwierdza sprawozdanie? To zależy od zapisów statutu. W przypadku stowarzyszenia, klubu sportowego to najczęściej walne zebranie członków.

Organ zatwierdzający przygotowuje uchwałę o zatwierdzeniu.

Uwaga: uchwała na tym etapie ma wersję papierową i na niej składają podpisy osoby z organu zatwierdzającego sprawozdanie (np. przewodniczący i protokolant walnego zebrania członków).

Podpisaną uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania trzeba albo zeskanować, albo zrobić zdjęcie i zapisać w folderze, gdzie jest przechowywane elektronicznie zrobione i podpisane sprawozdanie finansowe.

wysyłanie sprawozdania i uchwały do szefa KAS

Elektronicznie zrobione i podpisane sprawozdanie finansowe oraz skan/zdjęcie uchwały o zatwierdzeniu trzeba przekazać do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia.

Kto ma to zrobić i jak?

Za przekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego odpowiedzialny jest zarząd. Warto umówić się wcześniej z gronie zarządu, kto to zrobi. Najlepiej by był to członek zarządu, który ostatni podpisywał sprawozdanie finansowe i ma ostateczny plik ze wszystkimi podpisami. Jak wysyłamy sprawozdanie?

Wejdź na stronę https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start i kliknij „wyślij sprawozdanie do Szefa KAS”.

Kalendarz obowiązków na 2020 rok

KALENDARZ – PRZEJDŹ 

Infografika 2020

Informacje zebrano za pośrednictwem:  ngo.pl portal organizacji pozarządowych

Rozmiar czcionki
Kontrast