pobierz – STATUT.pdf

STATUT

STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM „NADZIEJA”
(uchwalony 04.04.2006 r., zmiany 05.02.2014r.)

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

1. Tworzy się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu, zwane dalej w skrócie „Stowarzyszeniem”.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Radom.
3. Stowarzyszenie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym działa jako organizacja pożytku publicznego i prowadzi działalność statutową na rzecz określonej
grupy społecznej, dzieci, młodzieży i osób dorosłych – niewidomych i niedowidzących i z innymi dysfunkcjami, na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z          2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
5. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na języki obce.
6. Celem Stowarzyszenia:
a) udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym Niewidomych i niedowidzącym poprzez podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans       osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków dla ich adaptacji do środowiska,
b) wspieranie działalności Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu,
c) Podejmowanie inicjatyw zmierzających w kierunku przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
d) udzielanie pomocy osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom a także wykluczonym społecznie,
e) Działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
f) Działalność edukacyjna, społeczna, kulturalna, informacyjna, charytatywna, opiekuńcza dla dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych.
7.1. Cele określone w pkt. 6 Stowarzyszenie realizuje przez:
a) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności
w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania w formie np. działalności              rehabilitacyjno – rekreacyjnej, kulturalnej i innej wynikającej z idei aktywnego życia, organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej dorosłych osób                niepełnosprawnych,

b) prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji
celów Stowarzyszenia,

c) prowadzenia działalności wydawniczej, opracowywanie i wydawanie publikacji edukacyjnych i metodycznych dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, wizytatorów
i kadry samorządów zajmujących się oświatą, a także materiałów edukacyjnych dla wolontariuszy, uczniów i rodziców,

d) Opracowywanie i wydawanie publikacji wykorzystywanych do realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych i profilaktycznych przez nauczycieli i wychowawców,
e) Realizowanie środowiskowych, pro rodzinnych programów: wychowawczych, profilaktyczno – wychowawczych, promocji zdrowia, wspierania rozwoju małego dziecka,
wyrównywania szans edukacyjnych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zapobiegania przemocy, przestępczości, uzależnieniom, destrukcyjnym wpływom grup
psychomanipulacyjnych,

f) prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i
niedowidzących oraz ich potrzeb, organizowanie edukacji ustawicznej w formie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i zespołów problemowo – zadaniowych,

g) Organizowanie międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, ponadregionalnych, regionalnych i lokalnych imprez, festiwali, przeglądów, konkursów, w szczególności
w zakresie edukacji kulturalnej, regionalnej, lokalnej, obywatelskiej, ekologicznej, europejskiej, pro zdrowotnej, informatycznej, technicznej, promującej aktywność i twórcze
osiągnięcia dzieci i młodzieży,

h) współpracę z organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w
różnych krajach,

i) pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia,
j) prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej i czuwanie nad ciągłym rozwojem tej placówki,
k) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym mieszkalnictwa chronionego,
l) inną działalność, w tym gospodarczą, korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
ł) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia kadr dla potrzeb terapii osób niewidomych i niedowidzących i realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia,
m) Udzielanie pomocy rzeczowej i intelektualnej przy opracowywaniu planów działania w zakresie pozyskiwania partnerów i środków finansowych, prowadzenia i zarządzania
programami i funduszami, a także promocji własnych osiągnięć, utrzymywania kontaktów z właściwymi władzami publicznymi,

n) Organizowanie i przyznawanie nagród dla osób fizycznych i prawnych wyróżniających się w realizowaniu celów Stowarzyszenia, a dla fizycznych (dzieci, młodzieży,
studentów, dorosłych) także organizowanie i przyznawanie stypendiów.

7.2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy nie będących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności
Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, także spośród członków.
7.3. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie w następujących przypadkach:
a) do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji,
b) w sytuacji, kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną, odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie
u innego pracodawcy.

8. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

9. Stowarzyszenie opiniuje kandydatów na dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Radomiu.

Rozdział II.
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

10.1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który pragnie wnieść swój wkład w urzeczywistnianie celów
Stowarzyszenia.

10.2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które materialnie wspierają działalność Stowarzyszenia oraz popierają i upowszechniają
jego cele statutowe. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

10.3. Członek honorowy – osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla środowiska niepełnosprawnych.
11. Przyjęcie do Stowarzyszenia uzależnione jest od:
a) złożenia przez zainteresowanego deklaracji,
b) uchwały o przyjęciu w poczet członków.
12.1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:
a) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
b) podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
12.2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 lit. „b”.
13. Członkowie są zobowiązani:
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składkę członkowską.
14. Szczególnie zasłużony dla Stowarzyszenia członek może być uchwałą Zarządu wyróżniony godnością „Zasłużony Członek Stowarzyszenia”. Wyróżnienie to może być
nadane także członkom wspierającym.

15. Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje przez:
a) pisemne zgłoszenie Zarządowi Stowarzyszenia rezygnacji,
b) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
c) wykluczenie uchwałą Zarządu za naruszanie przepisów organizacyjnych Stowarzyszenia lub dokonanie czynów nie licujących z godnością jego członka.

Rozdział III.
Władze Stowarzyszenia
16.1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
16.2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
A. Walne Zebranie
17.1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
17.2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
18. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
c) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Stowarzyszenia,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie zmian Statutu,
f) uchwalanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania Stowarzyszenia,
h) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.
19.1. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
19.2. O terminie Walnego Zgromadzenia zawiadamia członków Zarząd Stowarzyszenia przedstawiając na dwa tygodnie przed terminem proponowany porządek posiedzenia.
20.1. Walne Zebrania nadzwyczajne jest zwoływane:
a) na podstawie uchwały Zarządu,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
20.2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie nadzwyczajne w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały lub daty wpłynięcia wniosku podmiotów wymienionych w pkt. 17 lit.
„b” i „c”.

21. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
b) członkowie wspierający z głosem doradczym.
22. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b) w drugim terminie – wyznaczonym najwcześniej w tym samym dniu 15 minut później – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

B. Zarząd
23. Zarząd składa się z 6 – 9 osób. Zarząd może powołać do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 stanu osobowego.
24. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu.
25. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych z Sali, którzy rozdzielają funkcje między siebie.
26. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, Zarząd uzupełnia skład osobowy. Liczba dokoptowanych członków jednorazowo nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W ciągu kadencji nie więcej jednak niż liczba członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu Zarządu
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.

27. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
b) ustalanie planów działalności i budżetu oraz przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdań z ich wykonania,
c) zarządzanie majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia,
d) powoływanie zespołów roboczych dla realizacji zadań statutowych,
e) rozpatrywanie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia
społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu,

f) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich członków zwyczajnych i przyjęcie do akceptującej wiadomości deklaracji członków wspierających wysokości składki
członkowskiej,

h) wyróżnianie godnością „Zasłużony Członek Stowarzyszenia” oraz tytułem „Honorowy Członek Stowarzyszenia”,
i) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu,
j) zwoływanie Walnych Zebrań,
k) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
l) powoływanie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz nadawanie im statutów określających ich status prawny i organizacyjny oraz określanie zakresu
obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności osób kierujących placówkami Stowarzyszenia.

28. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeb nie rzadziej jednak jak raz na kwartał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa.

29.1. Zarząd wybiera spośród siebie 3 – osobowe Prezydium w składzie: Prezes, Sekretarz, Skarbnik.
29.2. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd. Posiedzenia Prezydium
zwołuje jego Prezes.

29.3. Prezes oraz Sekretarz są osobami upoważnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
29.4. Osoby wymienione w punkcie 26.3. mogą upoważniać pisemnie inną osobę do podpisywania dokumentacji w ściśle określonym zakresie.
29.5. Prezes Stowarzyszenia zawiera umowę o pracę z kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej i określa warunki, składniki płacy i wysokość nagród na podstawie Kodeksu
Pracy.

29.6. Prezes Stowarzyszenia zawiera umowę o pracę z pracownikami Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującym przy Stowarzyszeniu i w porozumieniu z kierownikiem
Warsztatu określa ich warunki, składniki płacy, wysokość nagród oraz rozwiązuje umowy o pracę na podstawie Kodeksu Pracy.

29.7. Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności w zakresie spraw określonych Statutem Stowarzyszenia i Regulaminem
Warsztatu Terapii Zajęciowej, do składania oświadczeń woli w odniesieniu do zawierania i podpisywania umów, aneksów związanych z bieżącym funkcjonowaniem
Warsztatu, do reprezentowania interesów Stowarzyszenia w zakresie spraw dotyczących Warsztatu Terapii Zajęciowej w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
urzędami administracji publicznej i innymi podmiotami.

C. Komisja Rewizyjna
30.1. Komisja Rewizyjna to organ odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym jej
członkowie:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
30.2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia i składa się z 3 – 5 członków. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza. Komisja Rewizyjna może dobierać do swego składu nowych członków, w miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Komisji.

31. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) kontrola opłacania składek członkowskich,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,
d) przedstawianie Zarządowi i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
e) udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
32.1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia dokonywana jest raz na rok.
32.2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.

Rozdział IV.
Majątek Stowarzyszenia

33.1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich – tworząc fundusz statutowy, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, dochodów z własnej
działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, zbiórek publicznych, ofiarności publicznej oraz innych wpływów.

33.2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
33.3. Do zaciągania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych potrzebna jest zgoda co najmniej dwóch członków Prezydium, w tym Prezesa lub Skarbnika.
33.4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.

33.5. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Rozdział V.
Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

34. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków
uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.

35. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję
Likwidacyjną.

Rozmiar czcionki
Kontrast