Organizowane zebrań – dozwolone

 In Zarząd

Szanowni Państwo. W związku ze stanem epidemicznym mimo wielu jeszcze ograniczeń dopuszczono możliwość organizowania zebrań w organizacjach pozarządowych.
Poniżej interpretacja przepisów związana z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi organizowania zebrań w organizacjach pozarządowych.
„Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, a także związanych z działalnością organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), oraz organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych”.
Zacytowany przepis wszedł w życie z dniem ogłoszenia
(rozporządzenie opublikowano 16 maja 2020 r.).
link do strony NGO. – zobacz

Ostatnie aktualności
Rozmiar czcionki
Kontrast